s Site voorwaarden | ATAG Service
Tekstgrootte
Letterweergave verkleinen Letterweergave vergroten

Site voorwaarden


Introductie

Op deze site wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten van de ATAG Nederland bv. Voor het aanbieden en leveren van haar producten op deze site maakt ATAG Nederland bv gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze site met uw gegevens wordt omgegaan. Ook leest u hoe uw privacy daarbij wordt beschermd.

Gebruikersbeperkingen

Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de ATAG Nederland bv en van derden rusten. Te denken valt aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om haar belangen en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site:
Het is niet toegestaan onderdelen van de ATAGservice.nl  elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de ATAGservice.nl , mits naar de homepage wordt gelinkt.
ATAG Nederland behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site.
Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.atagservice.nl  zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. ATAG Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid

De ATAG Nederland bv kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. ATAG Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade behoudens grove schuld en/of opzet aan de zijde van ATAG Nederland bv is. Alle aansprakelijkheid van ATAG Nederland bv beperkt zich tot het maximale bedrag van de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.Copyright © 2008 - 2012 ATAG Nederland bv | Disclaimer | Site voorwaarden | Privacy statement